Ochrona danych osobowychZgodnie z art.13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie jest Mariusz Andryszak.
Dane kontaktowe: tel. 797 599 363, e-mail: iod@mjog.szczecin.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.
4. W Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
5. Dane pozyskiwane są od Interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem nagrań z monitoringu wizyjnego budynku  - przez okres do 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zapewniający:
a) realizację wykonywanych zadań,
b) możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń,
c) wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych,
d) przetwarzanie w celach statystycznych. 
7. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
d) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
f) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
g) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
8. Interesant posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Interesant ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ochrona danych osobowych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, wytworzono: 2023/11/02, odpowiedzialny/a: Barbara Rajnert-Makowska, wprowadził/a: Barbara Rajnert-Makowska, dnia: 2023/11/15 12:08:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Rajnert-Makowska 2023/11/15 12:08:29 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2023/09/20 08:27:25 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2023/09/20 08:20:27 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 14:07:27 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 12:06:06 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/22 10:31:07 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/22 10:22:00 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/17 12:16:39 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/17 12:15:24 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/17 11:36:42 nowa pozycja