StatutSTATUT

Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej

jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin 

 

Nadany Uchwałą NR LI/1393/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2023 r.  

 Rozdział 1.

Postanowienia ogólne 

§ 1.

1. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, zwana dalej "MJOG", jest jednostką budżetową Gminy Miasto Szczecin. 

2. MJOG ma swoją siedzibę przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, zaś obszarem jej działalności jest Miasto Szczecin.

3. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność MJOG jest Prezydent Miasta Szczecin. 

4. MJOG działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 


Rozdział 2.

Przedmiot działania 

§ 2.

1. Przedmiotem działalności MJOG jest: 

1)  realizacja zadań związanych z zapewnieniem należytego funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin w zakresie:

a) obsługi transportowej, 

b) obsługi poligraficznej, 

c) zapewnienia łączności telefonicznej, 

d) zapewnienia potrzeb techniczno-materiałowych, 

e) ochrony mienia, w tym prowadzenia ewidencji osób przebywających w budynku Urzędu Miasta Szczecin po godzinach pracy,  

f) obsługi spotkań organizowanych w Urzędzie Miasta Szczecin;

2) zarządzanie nieruchomościami przekazanymi w zarząd oraz zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania lokali wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań Gminy Miasto Szczecin,

3) dekorowanie i flagowanie budynków Urzędu Miasta Szczecin i innych wyznaczonych miejsc, z okazji m.in. świąt państwowych, uroczystości i rocznic, 

4) realizacja i rozliczanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 


Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie MJOG

§ 3.

1. Pracą MJOG kieruje Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Prezydent Miasta zatrudnia i zwalnia Dyrektora. 

3. Dyrektor MJOG działa jednoosobowo, w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. 

4. Nadzór nad działalnością MJOG sprawuje Prezydent Miasta Szczecin. 

5. Szczegółową organizację, zasady działania oraz strukturę organizacyjną MJOG określa regulamin organizacyjny, ustalony zarządzeniem Dyrektora MJOG i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin. 

6. Zasady wynagradzania pracowników MJOG określa regulamin wynagradzania ustalany przez Dyrektora MJOG, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta. 

7. Dyrektor MJOG odpowiada za organizację i należyte funkcjonowanie kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej i instytucjonalnej).

8. MJOG podlega również kontroli zewnętrznej, ze strony jednostek i organów do tego uprawnionych. 

9. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej, funkcjonalnej, wykonują z urzędu: Dyrektor MJOG, Główny Księgowy oraz inni pracownicy MJOG, zobowiązani do jej wykonywania w ramach pełnionych funkcji lub powierzonych obowiązków. 

10. Dyrektor MJOG sprawuje nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej i audytu oraz kontroli zarządczej. 

11. Dyrektor MJOG ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.  


Rozdział 4.

Gospodarka finansowa MJOG

§ 4.

1. MJOG prowadzi gospodarkę finansową, według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej MJOG jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowym". 

3. Działalność MJOG finansowana jest z budżetu Miasta. 

4. MJOG realizuje swoje wydatki, poprzez budżet Miasta, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Miasta. 


Rozdział 5.

Gospodarowanie mieniem

§ 5.

1. Mienie MJOG stanowi mienie komunalne.  

2. MJOG gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości. 


Rozdział 6.

Prawa i obowiązki pracowników MJOG 

§ 6.

1. MJOG jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. 

2. Dyrektor MJOG wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MJOG. 

2. Regulamin pracy w MJOG ustala Dyrektor MJOG. 


 udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie1, wytworzono: 2018/10/22, odpowiedzialny/a: Patrycja Walburg, wprowadził/a: Patrycja Walburg, dnia: 2023/09/11 13:39:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Walburg 2023/09/11 13:39:29 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/07/04 14:55:02 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2019/08/14 11:23:43 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2019/08/14 11:18:41 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2019/08/14 11:14:59 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/11/14 08:49:33 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/11/14 08:47:42 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 14:04:27 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 13:52:18 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 12:04:15 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 11:29:45 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 11:25:29 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 11:03:36 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 10:50:17 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 10:45:17 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 10:38:45 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 10:29:06 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 10:26:20 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 07:46:46 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/22 14:44:00 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/22 14:42:56 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/22 14:05:44 nowa pozycja