StatutStatut

Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej

jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin 

 

Nadany Uchwałą NR IX/N/1391/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 04 listopada 2010 r.  

zmienioną Uchwałą Nr VI/73/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2011 r.; Uchwałą NR X/191/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r.; Uchwałą Nr XII/277/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r.; Uchwałą Nr XXII/615/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.; Uchwałą Nr XXIV/706/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r.; Uchwałą Nr VI/92/15 z dnia 24 marca 2015 r. Rozdzial 1

Postanowienia ogólne 

§ 1

1. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, zwana dalej "MJOG" jest jednostką budżetową Gminy Miasto Szczecin. 

2. MJOG ma swoją siedzibę przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, zaś obszarem jej działalności jest Miasto Szczecin.

3. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność MJOG jest Prezydent Miasta Szczecin. 

4. MJOG działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

3) niniejszego statutu

4) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 


Rozdział 2

Przedmiot działania 

§ 2

1. Przedmiotem działalności MJOG jest realizacja zadań związanych m. in. z zapewnieniem należytego funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Przedmiotem działalności MJOG jest w szczególności świadczenie usług na rzecz Urzędu i Gminy Miasta Szczecin w zakresie: 

1)  zarządzanie nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin i filiami lokalnymi,

2) obsługę transportową na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, 

3) obsługę poligraficzną na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, 

4) zabezpieczenie łączności na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, 

5) zabezpiecznie potrzeb techniczno-materiałowych na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, 

6) ochronę mienia poprzez zabezpiecznie budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 przed zagrożeniem ze strony osób trzecich, obsługę portierni, patrolowanie obiektu, dozór monitorowany i inne formy kontroli, 

7) realizację i rozliczanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 

8) przeprowadzenie postępowań i udzielanie zamówień dotyczących zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w tym samorządowych instytucji kultury. 


Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie MJOG

§ 3

1. Pracą MJOG kieruje Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Prezydent Miasta zatrudnia i zwalnia Dyrektora. 

3. Dyrektor MJOG działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. 

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MJOG. 

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością MJOG sprawuje Prezydent Miasta lub wyznaczony Zastępca Prezydenta Miasta lub Sekretarz Miasta. 

6. Szczegółową organizację, zasady działania oraz strukturę organizacyjną MJOG określa regulamin organizacyjny ustanawiany zarządzeniem Dyrektora MJOG i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin. 

7. Zasady  wynagradzania pracowników MJOG określa regulamin wynagradzania ustalany przez Dyrektora MJOG, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta. 

8. Dyrektor MJOG odpowiada za ogranizację i należyte funkcjonowanie kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej i instytucjonalnej).

9. MJOG podlega również kontroli zewnętrznej ze strony jednostek i organów do tego uprawnionych. 

10. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej funkcjonalnej wykonują z urzędu: Dyrektor, Główny Księgowy oraz inni pracownicy zobowiązani do jej wykonywania w ramach ich funkcji bądź powierzonych obowiązków. 

11. Dyrektor MJOG sprawuje osobisty nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej i audytu. 


Rozdział 4

Gospodarka finansowa MJOG

§ 4

1. MJOG prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej MJOG jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowym". 

3. Działalność MJOG finansowana jest z budżetu Miasta. 

4. MJOG realizuje swoje wydatki poprzez budżet Miasta, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Miasta. 


Rozdział 5

Gospodarowanie mieniem

§ 5

1. MJOG jest mieniem komunalnym. 

2. MJOG gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości. 


Rozdział 6

Prawa i obowiązki pracowników MJOG 

§ 6

1. MJOG jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. 

2. Prawa i obowiązki pracowników MJOG i pracodawcy związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy w jednostce określa regulamin pracy ustalany przez Dyrektora.


Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§ 7

1. Dyrektor MJOG ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu. 

2. Pracownicy MJOG posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudnieni na postawie ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie1, wytworzono: 2018/10/22, odpowiedzialny/a: Patrycja Walburg, wprowadził/a: Patrycja Walburg, dnia: 2019/08/14 11:23:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Walburg 2019/08/14 11:23:43 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2019/08/14 11:18:41 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2019/08/14 11:14:59 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/11/14 08:49:33 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/11/14 08:47:42 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 14:04:27 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 13:52:18 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 12:04:15 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 11:29:45 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 11:25:29 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 11:03:36 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 10:50:17 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 10:45:17 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 10:38:45 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 10:29:06 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 10:26:20 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 07:46:46 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/22 14:44:00 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/22 14:42:56 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/22 14:05:44 nowa pozycja