Inspektor w Dziale Administracyjno - Gospodarczym


                   DYREKTOR

                   MIEJSKIEJ JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

       w Szczecinie

        o g ł a s z a

 

        NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                         

                          w MIEJSKIEJ JEDNOSTCE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

             PL. ARMII KRAJOWEJ 1

          70-456 SZCZECIN

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale Administracyjno - Gospodarczym   

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków: 

1)      Prowadzenie spraw, związanych z umowami najmu pomieszczeń, w budynku Urzędu Miasta Szczecin oraz najmu lokali na jego potrzeby, w tym wystawianie faktur VAT i prowadzenie rozliczeń.

2)      Rozliczanie umów telefonicznych.

3)      Przyjmowanie i oddawanie sprzętu do naprawy.

4)      Prowadzenie spraw, dotyczących utrzymania czystości w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Samodzielność, dobra organizacja pracy, praca przy komputerze.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej                                oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2022 r. nie przekroczył 6%.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie*.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Co najmniej trzyletni staż pracy.
 4. Znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz komputera.
 5. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane               z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

2.      Znajomość ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych.

3.      Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

4.      Predyspozycje osobowościowe: dokładność, sumienność, umiejętność planowania i organizacji własnej pracy oraz zdolności komunikacyjne.

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys z przebiegiem nauki oraz opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)                         z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu.

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.**
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach                              i umiejętnościach.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej.
 6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta           w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu                      za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Zgody kandydata:

1)      Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej                     w Szczecinie danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane  w ogłoszeniu.

2)      Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej               w Szczecinie danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej w Szczecinie z wyłączeniem naborów,                 o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2022 r. poz. 530]. UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane                    w ogłoszeniu.

 

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział                           w naborze na wolne stanowisko w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej  w Szczecinie ***

 

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:  09 września 2022 roku (do godz. 15.00)

(uwaga: liczy się data wpływu do Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej) na adres:

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

Jednostka Budżetowa

Budynek Urzędu Miasta w Szczecinie

(wejście od Odrowąża)

Sekretariat pok. 336 W IIIp.

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Dziale Administracyjno-Gospodarczym ”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (091) 4351155 lub  (091) 4245037

 

 

 

 

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, droga e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do Jednostki niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 5. Oferty niewykorzystane w naborze, nie zawierające oryginałów dokumentów zostaną zniszczone. 

 

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r., poz. 1282/ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

*Dyrektor Jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r., poz. 1282/.

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w części dotyczącej rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko                     w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

 

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:


Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących                                     w naborze na wolne stanowisko urzędnicze jest Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej                           w Szczecine.

1.      Inspektor ochrony danych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie:
Dane kontaktowe:
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie                                                                     pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
telefon: 914245984
e-mail:
iod@mjog.szczecin.pl     

2.      Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu                          o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych)                     i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne          z przepisami zatrudnianie pracownika w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej                        w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu                         o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3.      W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:

1)      prawo dostępu do danych osobowych,

2)      prawo sprostowania danych,

3)      prawo do usunięcia danych,

4)      prawo ograniczenia przetwarzania,

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6)      prawo do cofnięcia zgody,

7)      prawo do przenoszenia danych.

4.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

5.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

6.      Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7.      Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych oraz Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.

8.      Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@mjog.szczecin.pl

Data publikacji: 2022/08/29
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, wytworzono: 2022/08/29, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Małgorzata Kołbuc, dnia: 2022/08/29 12:43:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kołbuc 2022/08/29 12:43:42 nowa pozycja