INFORMACJA O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. rozliczeń energii


 DYREKTOR
 MIEJSKIEJ JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
  w Szczecinie
 o g ł a s z a


        NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

   w MIEJSKIEJ JEDNOSTCE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
             PL. ARMII KRAJOWEJ 1
          70-456 SZCZECIN


Wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. rozliczeń energii

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :
1. Zarządzanie grupą zakupową, w skład której wchodzą jednostki Gminy Miasto Szczecin- szkoły, przedszkola, pozostałe instytucje kultury.
2. Przygotowywanie procesu zakupowego.
3. Koordynacja przepływu informacji pomiędzy jednostkami a sprzedawcą.
4. Obsługa Systemu Zarządzania Energią.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Samodzielność, praca przy komputerze, dobra organizacja pracy, komunikatywność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2016 r. nie przekroczył 6%.

Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Wykształcenie wyższe
3. Co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej.
4. Znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz komputera.
5. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. Predyspozycje osobowościowe: dokładność, sumienność, umiejętność planowania i organizacji własnej pracy oraz doskonałe zdolności komunikacyjne.
2. Znajomość funkcjonowania rynku energii w Polsce (energii elektrycznej i gazu).
3. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
6. Doświadczenie na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych
umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.*
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej.
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.**
8. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat takowe posiada).
9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
10. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
11. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 18 sierpnia 2020 roku (do godz. 9.00)
(uwaga: liczy się data wpływu do Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej)
na adres:
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
Jednostka Budżetowa
Budynek Urzędu Miasta w Szczecinie
(wejście od Odrowąża)
Wydział SOM (Portiernia Służby Ochrony Mienia).
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. rozliczeń energii”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 091-4351155
Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, droga e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wpłyną do Jednostki niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niewykorzystane w naborze, nie zawierające oryginałów dokumentów zostaną zniszczone.
* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286
z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska
** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

***Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze jest Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecine.
1. Inspektor ochrony danych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie:
Dane kontaktowe:
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
telefon: 914245984; e-mail: iod@mjog.szczecin.pl
2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo sprostowania danych,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) prawo do cofnięcia zgody,
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych oraz Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.
8. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@mjog.szczecin.pl

  

Data publikacji: 2020/08/03
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, wytworzono: 2020/07/27, odpowiedzialny/a: Barbara Rajnert - Makowska, wprowadził/a: Barbara Rajnert-Makowska, dnia: 2020/09/17 13:40:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Rajnert-Makowska 2020/09/17 13:40:29 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2020/08/04 07:23:26 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2020/08/03 15:33:37 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2020/08/03 15:30:47 nowa pozycja