INFORMACJA O NABORZE na stanowisko Konserwator-hydraulik


DYREKTOR
MIEJSKIEJ JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
w Szczecinie
o g ł a s z a


NABÓR NA STANOWISKO Konserwator – hydraulik

w MIEJSKIEJ JEDNOSTCE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

 

Stanowisko:
Konserwator-hydraulik w Dziale Technicznym

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym min:
  • okresowe przeglądy,
  • usuwanie usterek i awarii,
  • czyszczenie osadników na rurach spustowych wód deszczowych i studni kanalizacyjnych,
 2. Okresowe spisywanie liczników wody.
 3. Wykonywanie prac załadunkowo – przeładunkowych i transportowych.
 4. Przemieszczanie mebli w obrębie gmachu Urzędu Miasta i jego agendach.
 5. Odbiór makulatury z pomieszczeń gmachu Urzędu Miasta.
 6. Rozwożenie materiałów z magazynu i poligrafii.
 7. Wykonywanie prac zgodnie z podanym przez przełożonego zakresem robót i zaleceniami.
 8. Fachowe i terminowe wykonywanie powierzonych robót.
 9. Właściwe zużywanie części zamiennych i materiałów pobranych w celu wykonywania prac konserwacyjnych.
 10. Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszelkiego rodzaju spostrzeżonych braków i uszkodzeń.
 11. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych (w miarę potrzeby), w tym:
  • prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie);
  • prace naprawcze związane z wyposażeniem (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego);
  • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki);
 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego niebędących w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem i ogólnie przyjętymi zasadami.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Samodzielność, dobra organizacja, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność podejmowania prawidłowych działań logistycznych, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

 1. Wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw; hydrauliki; prac malarskich i porządkowych).
 2. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 3. Płynna znajomość języka polskiego w mowie, poświadczona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 4. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator,

Wymagania dodatkowe:

 1. Praktyka zawodowa. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty).
 2. Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.*
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej.
 6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat takowe posiada).
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 22 kwietnia 2022 roku (do godz. 15.00)
(uwaga: liczy się data wpływu do Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej)

na adres:
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
(Jednostka Budżetowa, Budynek Urzędu Miasta w Szczecinie - wejście od Odrowąża - Sekretariat

pok. 336 W IIIp.

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Konserwator-hydraulik w Dziale Technicznym”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91-424 50 39

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, droga e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do Jednostki niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze, nie zawierające oryginałów dokumentów zostaną zniszczone.

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska
 

Data publikacji: 2022/03/25
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, wytworzono: 2022/03/25, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Małgorzata Kołbuc, dnia: 2022/08/10 12:28:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kołbuc 2022/08/10 12:28:42 modyfikacja wartości
Małgorzata Kołbuc 2022/08/10 12:22:06 modyfikacja wartości
Małgorzata Kołbuc 2022/08/10 12:19:47 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/03/25 12:48:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/03/25 12:19:48 nowa pozycja